Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Doğan Tel Örgü San. Tic. AŞ.  Sektöre yön veren öncü bir kuruluş olarak;

 • Müşteri isteklerini kalite – güvenirlik - maliyet - zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Çalışanlarımız için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek yetkinliklerini geliştirmek
 • Hataların en aza indirgenerek, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünü arttırmak.
 • Hizmet kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak, kalitemizi yükseltmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için planlı olarak yatırımlarımızı devam ettirmek.
 • Sektördeki yenilik ve gelişmelerin zamanında takip edilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızı sürekli iyileştirmek.
 • Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak.
 • Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmek.
 • Gerçekleştirilen tüm çalışmaların çevreye etkisi olduğu bilinciyle, temiz çevre, sağlıklı insan, verimli çalışma, kaliteli ürün prensiplerinden taviz vermemek.
 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak; atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması süreçlerini yöneterek sürdürülebilir atık yönetimi hedefine ulaşmak 
 • Hammadde, enerji ve doğal kaynakların israf edilmemesi noktasında bilinç oluşturarak, verimli kullanılmasına destek sağlamak
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup gerektiği noktalarda tedbirler almak
 • Çalışan ve toplum sağlığını her zaman işin önünde tutan kuruluş olarak, iş hayatında ve sosyal hayatlarında çalışanlarımızın ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlardan korunma alışkanlıkları edinmelerini sağlamaya yardımcı olmak
 • İş sağlığı ve güvenliğinin yasal gerekliliklerini çalışma ortamlarımızda sürekli iyileştirmelerle sağlamak
 • İSG açısından oluşabilecek risk oluşturan durumları analiz edip, riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.
 • Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncellemek.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek önlemler almak
 • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışanlarımızın tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik etmek, mesleki ve davranışsal yetkinliklerini artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek. 
 • Bu ilkeler doğrultusunda yönetim sistemleri kapsamında uygulanabilir şartları yerine getirirken, performansın ve süreçlerin verimliliğinin artırılması ile sürekli iyileştirilmesi için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflere ulaşabilir bir anlayış ile hareket etmek. 
 • Kalite, İSG ve Çevre yönetimi konuları ile ilgili bilinci başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmak.

 

Taahhüdümüzdür.

 

Yönetim Kurulu Başkanı